PL


Ważne adresy:

Klasztor oo.Paulinów, Jasna Góra
ul. o. A.Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa 25
tel   (034) 377 77 77
fax  (034) 365 67 28
e-mail: sanktuarium@jasnagora.pl
http://www.jasnagora.pl


Noclegi:

Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II
ul. ks.kard.Stefana Wyszyńskiego 1/31
42-225 Częstochowa 25
e-mail: dp@jasnagora.pl
Rezerwacje: tel (034) 377 75 64
Hale noclegowe
Rezerwacje: tel (034) 377 72 24Jasnogórskie Centrum Informacji
ul. o. A.Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa 25
tel (034) 377 74 08
fax (034) 365 43 43
e-mail: jci@jasnagora.pl
information@jasnagora.pl
centrum.informacji@jasnagora.pl


ODPUSTY WIELKIE

3 V - Matki Bożej Królowej Polski
niedziela po 15 V - św.Pawła I Pustelnika, patriarchy zakonu oo. paulinów
15 VIII - Wniebowzięcie NMP
26 VIII - Matki Bożej Częstochowskiej
8 IX - Narodzenie NMP
pierwsza niedziela października - Matki Bożej Różańcowej


ODPUSTY MNIEJSZE

2 II - Ofiarowania Pańskiego
25 III - Zwiastowania Pańskiego
31 V - Nawiedzenia NMP
poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego - Matki Kościoła
16 VII - Matki Bożej Szkaplerznej
8 XII - Niepokalane Poczęcie NMP


PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Godziny nabożeństw na Jasnej Górze
5.30 - Godzinki
6.00 - Odsłonięcie obrazu Matki Bożej
Msza święta w kaplicy Matki Bożej
poniedziałek - piatek:
godz. 6.00, 7.00, 7.30, 8.00-łacińska, 9.30, 11.00, 15.30, 18.30;
sobota: 6.00, 7.00, 7.30, 8.00-łacińska
9.30, 11.00, 12.00, 15.30, 18.30;
niedziela i święta:
6.00, 7.00, 8.00-łacińska, 9.30, 11.00,
12.00, 15.300, 17.00, 18.300, 20.00
Msza święta w bazylice
poniedziałek - piątek:
5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.300, 8.00, 9.00;
sobota: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00;
niedziela i święta:
5.30, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 17.00, 19;
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w kaplicy Adoracji

6.00 - 21.00
Zasłonięcie obrazu Matki Bożej
o godz. 12.00
(soboty, niedziele i święta o 13.00)
Odsłonięcie obrazu
14.00 - w soboty i święta od maja
do września
15.00 - poza sezonem pielgrzym.
Różaniec
16.00
(niedziele i święta o godz. 16.15)
Nowenna do Matki Bożej
18.00 w soboty
Apel Jasnogórski
21.00
Spowiedź
6.00 - 20.00 w bazylice, w kaplicy Matki Bożej lub w Wieczerniku w lecie
(w soboty, niedziele i w okresie pielgrzymkowym)

Jasna Góra, Klasztor OO Paulinów w Częstochowie
Benedykt XVI w Polsce, zdjęcia  w Częstochowie na Jasnej Górze, Wizyta Jego Świątobliwości Benedykta XVI, Częstochowa, Jasna Góra, fotografie z wizyty, zdjęcia
Ojciec Święty Benedykt XVI - Wizyta Apostolska w Polsce 26-28 maja 2006 roku, Warszawa, Częstochowa, Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska. Zdjęcia z pobytu Papieża w Częstochowie.
Kościół i Klasztor na Jasnej Górze - fotografie
Prywatna galeria zawierająca fotografie najciekawszych fragmentów budowli jasnogórskiego klasztoru,
oraz unikatowe szczegóły architektoniczne zwykle nie dostrzegane przez zwiedzających Pielgrzymów.


Jasna Góra
Kościół i Klasztor na Jasnej Górze z cudownym obrazem Matki Boskiej należą do najbardziej znanych w świecie sanktuariów maryjnych i są głównym ośrodkiem życia katolickiego w Polsce. Początki istnienia klasztoru jasnogórskiego sięgają XIV w, kiedy to 22 czerwca 1382 roku książę Władysław Opolczyk, syn Bolesława II księcia Opolskiego, wypełniając wolę króla Ludwika Węgierskiego sprowadził z Węgier zakon OO Paulinów i osadził go na skalistym wzgórzu pod Częstochową, gdzie stał drewniany kościółek parafialny. Następnie 31 sierpnia 1384 r. Paulini otrzymali od ks. Władysława Opolczyka pod opiekę obraz Matki Boskiej, który przywiózł z zamku w Bełżcu, gdzie cieszył się szczególnym kultem wiernych. W roku 1429 król Władysław Jagiełło w liście do papieża Marcina V pisał o tym miejscu, że na Jasnej Górze koło Częstochowy dzieją się często tajemnice licznych cudów. Jan Długosz, największy kronikarz tamtych czasów, a urodzony w pobliskiej Brzeźnicy nad Wartą, w swoich zapiskach stwierdza, że z całej Polski i krain sąsiednich Śląska, Moraw, Prus i Węgier, na uroczystości Maryi Świętej zbiegał się lud. Wraz ze wzrostem sławy i zamożności klasztoru postępowała jego rozbudowa. Działalność budowlana i artystyczna Paulinów została przerwana najazdem szwedzkim w 1655 r. Najazd na klasztor nastąpił już po wybudowaniu umocnień zewnętrznych w tym wałów, co w zasadniczy sposób wpłynęło na skuteczną obronę. Obrona klasztoru lotem błyskawicy rozeszła się po całym kraju i jak później opisywał Henryk Sienkiewicz, duch tego zwycięstwa pozwolił uwierzyć narodowi w ostateczne zwycięstwo.
Nazwa Zakonu i jego pochodzenie
Pełna nazwa Zakonu Paulinów brzmi : Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae). Wzięta została od imienia św. Pawła pustelnika z Teb, który żył w południowym Egipcie w latach 228-341, a którego Kościół uroczyście uznał za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce w 491 r. w Rzymie, za pontyfikatu papieża Gelazego I.Wiadomości o życiu św. Pawła przekazał jego uczeń - św. Antoni Opat, o wiele bardziej znany od swego Mistrza. Spisał je później św. Hieronim doktor Kościoła. Św. Paweł znalazł się na pustyni uciekając przed prześladowaniami cesarza Decjusza. Prowadząc tam życie modlitwy, umartwienia i pokuty przeżył w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem ponad 100 lat. Po śmierci Pawła założony został na Synaju, istniejący do dzisiaj, klasztor, wzorujący się na zasadach, jakimi kierował się św. Paweł Pierwszy Pustelnik. Na szerszą skalę ruch pustelniczy rozwinął się w Europie dopiero jednak w XIII wieku.
Zarys dziejów Zakonu
Zakon Pauliński powstał na ziemi węgierskiej. Bartłomiej, biskup Pecs - benedyktyn z opactwa Cluny - zapragnął założyć pustelniczy klasztor, który byłby prawdziwą oazą modlitwy i pokuty. Między rokiem 1215 i 1225 na górze Patacs został zbudowany taki klasztor - pustelnia pod wezwaniem św. Jakuba. Biskup Bartłomiej nadał żyjącym tu pustelnikom własną regułę. Jednakże za ojca i założyciela zakonu paulińskiego uważa się bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, który pod wpływem objawienia przedstawiającego wiele małych płomieni, łączących się w jeden wielki płomień, razem z pierwszymi swymi uczniami - Stefanem i Benedyktem założył na górze Pilis klasztor Św. Krzyża, gdzie od razu zaczęli żyć według wzoru św. Pawła Pierwszego Pustelnika, kultywując szczególnie nabożeństwo do Matki Bożej. W 1250 r. oba klasztory połączyły się pod przewodnictwem bł. Euzebiusza. W 1262 r. korzystając ze wsparcia św. Tomasza z Akwinu, uzyskał błogosławieństwo papieża Urbana IV dla Zakonu. Dopiero w 1308 r. papież Klemens V zatwierdził dla zakonu regułę św. Augustyna, a rok później pierwsze konstytucje zakonne. Z Węgier Zakon Paulinów rozprzestrzenił się na obszar Chorwacji, gdzie powstało około 50 klasztorów, zaś w Remete zbudowano pierwsze sanktuarium maryjne Zakonu. W Chorwacji wprowadzono po raz pierwszy pauliński brewiarz i mszał. Paulini prowadzili własne szkoły, także uniwersytet. Spośród paulinów wywodzili się biskupi, nawet 1 kardynał - męczennik. Do Polski paulini zostali sprowadzeni w roku 1382 przez księcia śląskiego Władysława Opolczyka, który dla opieki nad Cudownym Obrazem, przywiezionym z Rusi ufundował pierwszy klasztor pauliński na Jasnej Górze w Częstochowie. Szczyt swego rozwoju Zakon paulinów osiągnął w XVI wieku, kiedy to w krajach Europy, a nawet w Palestynie i Egipcie w 8 prowincjach istniało 300 klasztorów. Klęska wojska węgierskiego pod Mohaczem w 1526 r. przyniosła wielkie spustoszenie Zakonu. Turcy zburzyli dziesiątki klasztorów, spłonęły archiwa i biblioteki, zakonnicy ponieśli męczeńską śmierć. Reszty dopełniła reformacja. Odbudowa Zakonu związana była ze zmianą jego charakteru z pustelniczo-kontemplacyjnego na kontemplacyjno-apostolski. Prowincja polska, z jej głównym Sanktuarium na Jasnej Górze, stała się jednym z najsilniejszych centrów życia paulińskiego. Wśród najznamienitszych członków Prowincji wymienić należy O. Augustyna Kordeckiego i O. Stanisława Oporowskiego - kandydatów na ołtarze.
Kult Matki Bożej
Szczególnym znamieniem duchowości paulińskiej od początku istnienia Zakonu jest rozwijanie i szerzenie kultu Matki Bożej. Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pustelników - jak głoszą Konstytucje Zakonu - jest Matką i szczególną opiekunką Zakonu. Wyrażali to nasi Ojcowie już od najdawniejszych czasów aż po ostatnie kapituły generalne, na których zawierzano Jej całą naszą wspólnotę paulińską oraz oddawano Jej najwyższą władzę w Zakonie. Dlatego ukazywanie Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła, naśladowanie Jej życia oraz krzewienie Jej czci jest szczególnym znamieniem paulińskiej duchowości. Podobnie też nasza działalność apostolska powinna posiadać charakter maryjny, zwłaszcza w powierzonych Zakonowi sanktuariach, wśród których naczelne miejsce zajmuje Jasna Góra w Częstochowie.
Paulini dzisiaj...
Celem Zakonu Paulińskiego jest kontemplowanie Boga w samotności, kultywowanie modlitwy liturgicznej i realizowanie ducha pokuty, krzewienie kultu Bogarodzicy, działalność apostolska w służbie Kościoła i bliźnich, a więc głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów a zwłaszcza sakramentu pokuty. Inną, charakterystyczną cechą paulińskiej posługi jest organizowanie pieszych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Aktualnie w Polsce poza Jasną Górą, gdzie mieści się Kuria Generalna Zakonu, klasztory paulińskie znajdują się : we Wrocławiu, w Krakowie na Skałce, w Warszawie, Leśniowie, Leśnej Podlaskiej, Wieruszowie, Włodawie, Brdowie, Toruniu, Oporowie k/Kutna, Biechowie, Paulinach-Mochowie, Wielgomłynach, Łęczeszycach i na Bachledówce k/Zakopanego. Poza Polską klasztory paulińskie znajdują się na Węgrzech, w Chorwacji, na Ukrainie i Białorusi, w Czechach i na Słowacji, w Niemczech, Belgii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kamerunie i Południowej Afryce. W około 50 klasztorach żyje około 500 białych paulińskich ojców i braci.

Żródło informacji: Zakon OO Paulinów Jasna Góra w Częstochowie
FotoPro Polska 2000-2007 Wszelkie prawa zastrzeżone